Şanlıurfa Halk Sağlığı Başkanlığına Çağrımızdır! Nüfus Yapılandırmaları Ücret Kaybına Yol Açmamalıdır.

   İlimizde son dönemde Aile hekimlerinin mobil nüfusları ile ilgili, yapılandırma adıyla düzenlemeye gidilmektedir. Mobil Nüfusa sahip birimlerin mobil lokasyonları aynı ASM’de sıfır nüfuslu birim açılarak açılan birimlere nüfusları ile beraber aktarılmaktadır. 


   Aile hekimlerinde birim başına düşen 4000 nüfusun fazla olduğu, yıllardır Türk Tabipler Birliği, Sendikalar ve Dernekler üzerinden aktarılmaktadır. Fakat Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme yönetmeliğinde düzenleme yapılmadan böyle bir çalışma yapılması hukuka uygun olmadığı gibi, iş barışını bozduğu ayrıca ücretler ve özlük haklarından da ciddi derecede kayba sebep olacağı ortadadır. İlimiz haricinde bu konuda çalışma yapılan il yoktur. Bu durum Aile Hekimlerimizi ve Aile sağlığı çalışanlarını ciddi derecede huzursuz etmiş çalışma motivasyonlarını kırmıştır. Konu ile ilgili odamıza birçok başvuru olmuştur. 


    Covid süreci ile beraber riskleri ve iş yükleri artan Aile Hekimlerinin ödüllendirilmesi gerekirken bu konuda herhangi bir ek ödeme yapılmadığı gibi tam tersine yapılan bu düzenleme ile ücretlerinde ve özlük haklarında ciddi kayba uğramaktadırlar.

       
    Sağlık Bakanlığı’nın bir süredir “Aile hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nde” çalışma yaptığı ve yönetmeliğin maliyede olduğuna dair bilgiler gelmektedir. Nüfus değişiklikleri ile ilgili çalışmaların Yönetmelik değişimi sonrası döneme bırakılması, Aile Hekimlerinin ve Aile sağlığı çalışanlarının hak kayıplarının önlenmesi açısından gereklidir.         
    Bu konuda Halk Sağlığı Müdürlüğü ile görüşme yapılmasına rağmen hekimlere hukuksuz maddi kayıplara sebep olacak bu uygulamalara devam edilmesi sahanın sorunlarının görmezden gelindiğini düşündürmektedir. Şartlar nedeniyle çalışmanın zor olduğu ilimizde hekim sirkülasyonunun fazla olması göz ardı edilerek motivasyonu kıran bu çalışmalara devam edilmesi maalesef hekimlerimizin daha fazla bölgeden ayrılmasına sebep olacaktır. İyileştirme adıyla sağlık çalışanlarının hakları gözetilmeden çalışma yapılması kabul edilemez.

     
   Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne buradan çağrıda bulunuyoruz. Bu çalışmanın “Aile hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliğinde” yapılacak değişiklik sonrasına bırakılması gerekmektedir.