Serbest Hekimlik Mesleği uygulama hakkını ortadan kaldıran düzenlemeler kabul edilemez

6 Ekim 2022 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliklerde, tıp merkezlerinin fiziki alanları, tıp merkezinde yapılabilecek cerrahi işlemler, özel hastanede üniversite kadrosundan öğretim üyesi çalıştırma gibi düzenlemeler yer almakla birlikte temel değişiklik muayenehane hekimleri ile ilgili yapılan düzenlemelerdir. 

Sağlık Bakanlığı’nın hangi ihtiyaçtan kaynaklı olduğu belli olmayan bu değişiklikler, muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak ve mesleki faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacak, hastalarının da hekim seçme ve mahremiyetlerinin korunması haklarını ihlal edecek niteliktedir.

Bilindiği gibi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversitelerinin yanı sıra, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan bu tür sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilmektedirler.

Hukuk kuralları, bir ihtiyacı karşılamak için düzenlenir. İdarenin bir düzenlemeyi yapma amacının anlaşılır, makul ve ölçülü olması beklenir. Hiçbir akıl süzgecinden geçirilmeden yayınlanan bu yönetmeliğin, hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı sonucu çıkmaktadır.

Muayenehane hekimleri, muayenehanesine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavisini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde, serbest meslek uygulamasını engelleyecek nitelikte herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın yapabilmekte iken yeni düzenleme ile muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinde hastalarının teşhis ve tedavi hizmetlerini yürütmesi neredeyse olanaksız hale getirilmiştir. 

Yeni düzenleme ile muayenehane hekimlerinin muayenesine başvuran hastaların teşhis ve tedavisini özel hastane ve tıp merkezinde yapabilmesi, özel hastane veya tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapması ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması koşuluna bağlanmıştır. 

Bu kurala aykırı hareket eden muayenehane hekimlerine, özel hastane ve tıp merkezlerine para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirilmiştir.  

Bu düzenlemelerin iyi niyet ürünü olmadığını, Sağlık Bakanlığı’nın muayenehaneleri yeni hedef olarak belirlediğini değerlendiriyoruz. Hekimlerin kendi birikimleri ve emekleri ile ayakta tuttukları muayenehaneler, hekimlerin kendi emeğini değerlendirdiği sağlık kuruluşlarıdır.

Muayenehane hekimlerinin hastalarının teşhis ve tedavi hizmetlerini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde yapmalarının engellenmesi, özellikle cerrahi branştaki hekimlerin muayenehanelerini kapatması demektir.  

Muayenehane hekiminin, özel hastanenin boş kadrosu olması halinde yıllık sözleşme yaparak özel hastanenin olanaklarından yararlandırılmasının uygulamada karşılığı yoktur. Şanlıurfa’da, boş kadrosu olan özel hastane neredeyse yoktur. Boş kadrosu olmayan hastanelerin kadro sayısının yüzde 15 oranındaki hekim ile sözleşme yapması halinde, sözleşme yapılacak muayenehane hekimi sayısının bir elin parmağını geçecek sayıda olmayacağı açıktır.

Düzenleme, her yönüyle kötü niyetlidir. Bakanlığın ne yapmak istediğini biliyoruz. Bakanlık, mesleğini serbest icra eden, mesleki bağımsızlığı olan hekim istememektedir. Bakanlık ve özel hastaneler, dilediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir.  

Hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldıran, mesleği uygulanamaz hale getiren bu düzenlemeye karşı meslek örgütü olarak her türlü mücadeleyi yürütmeye kararlıyız. Bu konuda TTB olarak hukuki mücadeleyi başlatıyoruz, sürecin takipçisi olacağız.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim KuruluAra