İş Güvencesini Ortadan Kaldıran, Özlük Haklarını Gasp Eden, Aile Hekimliği Çalışanlarını Susturmaya Çalışan CEZA Sözleşmesini KABUL ETMİYORUZ

"İş Güvencesini Ortadan Kaldıran, Özlük Haklarını Gasp Eden, Aile Hekimliği Çalışanlarını Susturmaya Çalışan CEZA Sözleşmesini KABUL ETMİYORUZ" basın açıklaması 9 Temmuz Cuma günü Şanlıurfa Tabip Odasında gerçekleştirildi.

Basın açıklaması Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve meslekteaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Tabip odası Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla çıkarılan yönetmeliğin hekimlik yapmaya engel olacağını belirterek yönetmeliğin asla kabul edilemeyeceğini aktardı.

Daha sonra basın açıklaması Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Bulut Ezer tarafından okundu.

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Harun Atmacaoğlu "Bugüne kadar 3 kere değişmiş olan Ödeme Sözleşme yönetmeliği sürekli sorunlu olmuştur. Bu nedenle STK'lar ile bir araya gelerek ortak akılla yeni  bir yönetmelik oluşturulmalıdır" diye konuştu

İŞ GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRAN

ÖZLÜK HAKLARINI GASP EDEN

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINI SUSTURMAYA ÇALIŞAN

CEZA SÖZLEŞMESİNİ

KABUL ETMİYORUZ!

 

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 30 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren garabet bir ceza sözleşmesinden ibarettir.

         Sahada çalışan Aile hekimliği çalışanı temsilcileri olan Meslek örgütleri, Sendika ve derneklerin önerileri alınmadan ne Toplum sağlığını önemseyen ne de çalışanların memnuniyetini düşünen bir yönetmelik oluşturulmadığı ortadadır.

          Yıllardır kanuni dayanağı olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir şekilde sık sık değiştirilip, cezalar uygulanmaktadır.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin bugüne kadar her değişikliğinde geriye gidilmiş hak kayıpları artarak devam etmiş anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasal düzenlemeler hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları, ortadan kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen yeni maddeye göre:

Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı

Toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla katlamalı cezalandırma nedeniyle üç kez dile getiren Aile Hekimliği çalışanlarının sözleşmeleri fesh edilebileceği yönetmelikte yer almıştır.

Aynı yönetmeliğin 7. Maddesi başta olmak üzere, sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir. Kanuni dayanağı bile bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar kolaylaştırılarak, mevcut iş güvencesi ortadan kaldırılmıştır.

Mazeretine Bakılmaksızın Nöbete 5 Kez Gitmeyenler İşten Atılacak

Yönetmelikte yer alan maddeye göre;

“Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme feshi uygulanacak.”

Böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir!

Aile hekimliği çalışanları yaptıkları özverili çalışmaya salgında da devam ederek, COVID-19 aşılamasının büyük bir çoğunluğu ASM’lerde uygulanmış olup Türkiye’nin salgından kurutulmasının en büyük güvencesi olmuştur.

Ancak 10 yıldır özlük haklarını kaybederken bütün itirazlara, görüşmelere rağmen son çıkan yönetmelikte kronik hastalık tarama ve takibi ile ortalama bir aile hekimliği biriminde ilin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak yılda 10 bin ek tarama vererek bunun %40 oranında yapılmadığında aylık 1000-1500 lira arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında hali hazırda sistemde var olan aşılar, mobil sağlık hizmetleri, çocuk, bebek ve gebe izlemleri ve birçok angarya işe ek yeni eklenen kronik hastalık takiplerinin ne personel gücü ne de var olan alt yapı ile yapılması mümkün değildir.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan aile hekimlerinin pandemi döneminde ihtiyaç duydukları koruyucu malzemelerin bile karşılanmasında yaşanan sorunları unutmadık. Şimdi de aldıkları cari gider ödemelerinin yüzde sekseninin kesilecek olması kabul edilemez. Gelirimizin artmasını beklerken, çıkartılan yönetmelikle bir anda bu ödeme kaleminden yüzde seksen kesinti yapılması ne akla ne de vicdana sığmaktadır.

Ceza puanlarını ağırlaştıran sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, ancak aylık ücretlere yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan yeni ceza sözleşmesini kabul etmiyoruz.

Çıkarılan Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği geri çekilerek sahanın temsilcileri ile görüşülerek düzenlemeye gidilmelidir.

Aksi taktirde yönetmeliğin iptali için hukuki ve her türlü demokratik mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.

 

Şanlıurfa Tabip Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği