Güvenlik Soruşturmalarıyla İlgili AYM’nin İptal Kararı Uygulansın

     Şanlıurfa Tabip Odası olarak  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Urfa Şubesi ile beraber 17 Aralık Salı günü gerçekleştirdiğimiz ortak basın açıklamasıyla güvenlik soruşturmalarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanmasını talep ettik.   

    ŞTO'da düzenlenen basın açıklamasına ,Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Urfa Şube Eşbaşkanı Eylem Salar, KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Şenol, SES Merkez Yönetim kurulu Üyesi Selma Atabey ve sağlık emekçileri katıldı.  Basın açıklamasını  ŞTO Genel sekreteri Dr. Osman Yüksekyayla okuyarak güvenlik soruşturmalarının anayasa mahkemesi tarafından iptal kararının uygulanması talebini akatardı.

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Anayasa Mahkemesinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin

İptal Kararının Gerekleri İvedilikle Yerine Getirilmelidir

 

Anayasa Mahkemesi (AYM),  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun memurluğa alınma şartlarını  düzenleyen  48. maddesinin 8. bendini  iptal etti. İptal edilen kural, Olağanüstü Hal ilanı sonrasında getirilmişti ve bütün kamu görevlerine atanacaklar yönünden “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmasını” öngörmekteydi.

 

2016 Olağanüstü Hal Döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda işe alınacaklara güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması başlamış ve bu uygulamanın nasıl yapıldığı en açık biçimde sağlık alanında devlet hizmet hükümlülüğü olan ve bu yükümlülüğü yerine getiremeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma hakkının engellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Güvenlik soruşturması olumlu gelmeyen hekimlere önce devlet hizmeti yükümlülüğü muafiyeti verilmemiş, yürüttüğümüz mücadelelerin sonucunda, “olumsuz” aldıktan 450 gün sonra devlet hizmeti yükümlülüğünün kaldırılmasına torba yasanın ünlü 5. maddesi ile karar verilmiştir.

 

Kamu kurumlarında mülakatla ya da açıktan atamalarla yapılan işe alımlarda donanım ve gerekli özellikler itibari ile uygun olan başvurucuların elenmesi güvenlik soruşturmasının hukuksuz bir eleme yöntemi olarak işlediğini ortaya koymaktadır. Güvenlik soruşturması ayrıca valilikler tarafından sözleşme dönemlerinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı olmayan aile sağlığı merkezi çalışanlarına, uzmanlık eğitimini tamamlamış atama bekleyen uzmanlara, kamu içinde yer değiştirmek isteyen tüm çalışanlara da uygulanmaktadır.

 

Olumsuz sonuçlanan güvenlik soruşturmalarına açılan davalarda, suçun şahsiliği, masumiyet karinesi, kişisel verilerin gizliliğinin korunması gibi pek çok hukuk ilkesinin ihlal edilmesinin yanı sıra çalışma, örgütlenme, gösteri yapma ve düşüncelerini ifade etme gibi pek çok hakkın kullanılmasının güvenlik soruşturmasında olumsuz değerlendirildiği görülmüştür.

 

Toplumsal yaşamda derin etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması için Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak verdiğimiz hukuksal ve fiili mücadelenin de sonucunda ortaya çıkan AYM iptal kararı tüm toplumu ilgilendirmekte ve kamu görevinde güvenlik soruşturması uygulamasına son vermektedir.

 

AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve  yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımları ivedilikle atmalıdır.  Bu kapsamda;

 

  1. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin diğer şartlarını taşımakla birlikte 8. bendi gerekçe gösterilerek atamalarını yapmadığı hekimleri yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal ataması, sözleşmesini feshettiği hekimleri görevlerine iade etmesi, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatmadığı tüm sağlık çalışanlarını görevine başlatması ve açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarını karşılaması gerekmektedir.

 

  1. AYM tarafından iptal edilen 657 Sayılı Kanunun 48/8. Maddesi kapsamında güvenlik ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik uygulama işlemlerine derhal son verilmelidir.

 

  1. 657 Sayılı Kanunun 48/8. Maddesi kapsamında kamu görevine atamama işlemlerine karşı açılan davalarda İdare Mahkemeleri tarafından ivedilikle iptal kararları verilmelidir.
  2. Herhangi bir çabaya gerek olmadan güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle işine ve uzmanlık eğitimine başlatılmayan tüm sağlık emekçilerinin derhal işe başlatılması, dava süreci devam eden idare mahkemelerinin derhal iptal kararı vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte isteyen sağlık emekçileri devam eden mahkemelerine ve Bakanlığa, AYM’nin belirtilen kararının hayata geçirilmesi ve derhal işe başlatılmak için başvurabilirler.

 

İdarenin, AYM kararının gerektirdiği düzenlemeleri acilen yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler de bu süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

ŞANLIURFA TABİP ODASI

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI  URFA

 

 

 Ara